เกี่ยวกับ Smart Greeny

ผู้ให้บริการ สร้างและออกแบบเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจใหญ่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทคอย่างต่อเนื่อง

บริการของ Smart Greeny

Carbon Footing Software For Organization

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เมื่อมีตัวซอฟแวร์นี้คุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป จะสามารถแสดงผลว่าขั้นตอนใด แผนกใด หรือส่วนไหนขององค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณเท่าใด เนื่องจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวสะท้อนถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพไม่เต็มที่ คุณจึงสามารถรู้ได้ในทันทีว่าควรปรับปรุงกระบวนการใด หรือภาคส่วนใดที่จะทำให้ลดต้นทุนของคุณได้ เพื่อถนอมโลกนี้ให้น่าอยู่ไปอีกนานๆ เราทุกคนจึงต้องหันมาคำนึงถึง Carbon footprint กันให้มากยิ่งขึ้น 

Carbon Footing Software For Product

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีตัวซอฟต์แวร์นี้คุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป สามารถประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใช้หลักการประเมินผลกระทบตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาปริมาณเท่าไหร่ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภค 


Environmental Consultant

บริการสำหรับให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และองค์กร

Green Office Software

ซอฟต์แวร์แสดงผลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานภายในองค์กรของคุณ ทำให้คุณรู้สาเหตุอย่างตรงจุด แก้ไขได้อย่างแม่นยำ และลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม